MZKS
  Orzeł Wojcieszów

oficjalny serwis klubu sportowego

       Szalik Orła Wojcieszów

Regulamin serwisu internetowego orzelwojcieszow.com


     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady dostępu i korzystania z serwisu internetowego „orzelwojcieszow.com” dostępnego pod adresem www.orzelwojcieszow.com (dalej jako „Serwis”).

 2. Administratorem Serwisu jest MZKS Orzeł Wojcieszów z siedzibą ul. Nadrzeczna 2, 59 – 550 Wojcieszów wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270261; NIP: 694-15-47-478 (dalej jako „Administrator”).

 3. Za pomocą Serwisu osoby fizyczne korzystające z niego (dalej jako „Użytkownicy”), mogą nieodpłatnie korzystać z serwisów informacyjnych Administratora i innych usług dostępnych w ramach Serwisu, chyba, że na podstawie dodatkowego regulaminu usługi wyraźnie zastrzeżono, że jest ona świadczona odpłatnie.

 4. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu, która dostępna jest pod adresem Polityka prywatności dalej jako „Polityka prywatności”). W ramach Serwisu, Administrator może wprowadzać do systemu teleinformatycznego Użytkownika dane niebędące składnikiem usług świadczonych za pomocą Serwisu (tzw. pliki cookies), w zakresie i na zasadach określonych w Polityce prywatności. 

 5. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, z wyłączeniem danych zamieszczanych przez Użytkownika, należą wyłącznie do Administratora. Administrator nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek zezwoleń lub licencji do korzystania z opisanych powyżej praw, a korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

 6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie wszelkich innych działań na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych. Administrator nie bada treści publikowanych w Serwisie przez korzystającego z niego Użytkownika. W przypadku otrzymania zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych pochodzących od Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi uprawnionym podmiotom dostęp do tych danych lub je usunie.

 7. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników.  Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z Serwisu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu przez osoby trzecie, co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Serwisu.

  FUNCJONOWANIE SERWISU

 8. Serwis świadczy wobec Użytkowników usługę polegającą na prezentowaniu informacji na temat działalności MZKS Orzeł Wojcieszów oraz inne usługi zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu. Zawarcie umowy o świadczenie tych usług zgodnie z Regulaminem następuje z chwilą każdorazowej wizyty Użytkownika w Serwisie, a jej rozwiązanie – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika lub w przypadku usług wymagających rejestracji – złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z korzystania z takich usług.

  SERWISY INFORMACYJNE

 9. Wszelkie prawa do materiałów tekstowych, graficznych (w tym zdjęć, rysunków), audiowizualnych (filmów) i innych treści a także baz danych lub aplikacji zamieszczanych przez Administratora w Serwisie(dalej łącznie: „Treści”), przysługują Administratorowi lub podmiotom współpracującym z Administratorem w tym zakresie. 

 10. Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Treści w ramach przeglądania serwisów informacyjnych lub innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administrator nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek dalszych praw na dobrach niematerialnych do Treści zmieszczonych w Serwisie. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie Treści w ramach innych serwisów lub portali internetowych (inaczej, niż poprzez zamieszczenie linka lub w inny sposób niż przewidziano w niniejszym Regulaminie),  wykorzystywanie w jakichkolwiek celach komercyjnych, w tym kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób. 

 11. Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Administrator wyjaśnia, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Użytkowników do korzystania z Serwisu lub Treści w ramach dozwolonego użytku na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych zastrzeżeniem, że musi ono przebiegać zgodnie z zasadami tam określonymi.

 12. Jeżeli użytkownik chce nabyć prawo do korzystania z Treści w szerszym zakresie niż przewiduje to niniejszy regulamin powinien w tym celu skontaktować się z Administratorem w zakładce Kontakt.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 13. Regulamin jest dostępny w Serwisie oraz w siedzibie Administratora.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zmiany bądź zakończenia świadczenia usług w formie określonej w Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Zmiany, o których mowa powyżej, nie będą naruszały praw nabytych Użytkowników oraz przepisów prawa.

 15. Regulamin wchodzi w życie od 1 maja 2017.

 • Miasto Wojcieszów

 • Firma Lhoist

 • Wojcieszowiana

MZKS
Orzeł Wojcieszów
oficjalny serwis
klubu sportowego